از اواسط قرن نوزدهم، با دانشگاهی شدن این رشته، پرستاری در مقطع لیسانس در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، رو به گسترش نهاد. پرستاری در ایران، ریشه در صدر اسلام دارد.آموزش پرستاری در سال 1324 در شهر ارومیه توسط مبلغ مذهبی آغاز گردید.در سال1325 اولین آموزشگاه پرستاری در شهر تبریز توسط گروهی مذهبی، دوره سه ساله پرستاری را با پذیرش داوطلبان دختر و با مدرک سوم متوسطه آغاز نمود.

تیر ماه سال 1315 شمسی، اساسنامه آموزشگاه های پرستاری به تصویب شورای عالی معارف رسید و در مهر ماه 1316 برنامه دروس پرستاری مورد تایید شورای یاد شده قرار گرفت. در پی آن آموزشگاهای پرستاری شرکت نفت آبادان(شیر خورشید سابق و همدان) در سال1327، (تهران) 1328،(نمازی شیراز)1333،(رشت و کرمانشاه)1344،(و جرجانی مشهد)1338، اقدام به پذیرش داوطلبین با مدرک دیپلم کامل متوسطه برای دوره سه ساله پرستاری نمود.در سال 1334 در بخش بهداشت وزارت بهداری، بخش آموزش پرستاری به عنوان یکی از زیر بخش های واحد پرستاری ایجاد شد. هدف از ایجاد این بخش، گسترش مراکز آموزش پرستاری و تدوین استانداردهای آموزش پرستاری و توانمند سازی مدرسان پرستاری برای طراحی، برنامه ریزی، آموزش و ارزشیابی بود. بخش آموزش پرستاری وزارت بهداری، با همکاری اعضای  انجمن پرستاری زیر نظر وزارت علوم، اقدام به برنامه ریزی، در مقطع پرستاری فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس تمود. طی اولین گرد همایی پرستاری برگزار شده توسط این بخش در سال 1335، مقرر شد که از سال1337برنامه آموزش پرستاری از لحاظ شرایط ورود و تحصیل در آموزشگاه ها، یکسان باشد. لذا در سال1337 ، طبق اساسنامه آموزشگاه های پرستاری مصوب شورای عالی فرهنگ، شرط پذیرش داوطلبان، دیپلم کامل متوسط و طول دوره آموزش پرستاری سه سال با ارزش معادل لیسانس پرستاری تعیین شد. در این برنامه علاوه بر دروس اختصاصی و فنی، دروس علوم رفتاری و اجتماعی نیز گنجانده شد.

سال1344 ، نخستین دوره آموزشی چهارساله( لیسانس پرستاری BSCN )، توسط انستیتو عالی پرستاری فیروزگر آغاز شد. به دنبال آن دانش آموختگان سایر آموزشگاه ها به منظور کسب مدرک لیسانس دوره تکمیلی لیسانس را طی نمودند.تا اینکه در سال 1354 ، با تصویب دوره لیسانس پرستاری در وزارت علوم و آموزش عالی، کلیه مراکز آموزش عالی پرستاری موظف به ارائه دوره چهارساله با برنامه متمرکز گردیدند.

پرستاری ملی سابق، موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره آموزشی فوق لیسانس و در سال 1355، دانشکده پرستاری مرکز پزشکی ایران، موفق به پذیزش دانشجو در دوره فوق لیسانس آموزشی پرستاری با 5 گرایش و در سال 1356 ، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر موفق به پذیرش دانشجو در دوره های فوق لیسانس مدیریت پرستاری و آموزش پرستاری گردید.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی در سال 1352 ، شاخه پرستاری ستاد یاد شده، اقدام به بازنگری متمرکز برنامه های پرستاری نمود. در پی نیاز شدید به خدمات پرستاری، پس از یک دوره تعطیلی دانشگاه ها و رخ دادن جنگ تحمیلی، دوره 1 ساله پرستاری(بهیاری) در سال 1364 توسط ستاد تصویب و بر اساس ضوابط مصوب ستاد انقلاب فرهنگی دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران، انستیتوهای پرستاری فیروزگر و آموزشگاهای عالی پرستاری اقدام به پذیرش داوطلبان مرد و زن دارای دیپلم کامل متوسطه از طریق آزمون سراسری نمودند.در سال 1364 ، گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تاسیس و به پذیرش دانشجو در مقطع فوق لیسانس آموزش و مدیریت پرستاری با گرایش های مورد تصویب( 5 گرایش) و گروه پرستاری دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه امام حسین(ع) نیز در سال 1363، فعالیت های آموزشی خود را با پذیرش دانشجوی پرستاری ذر مقطع کاردانی آغاز کرد. سال 1364 با تصویب برنامه کارشناسی ناپیوسته پرستاری با حداقل دوره دو سال به منظور ادامه تحصیل دانش آموختگان مقطع کاردانی رشته پرستاری، مراکز آموزش عالی پرستاری اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع نمودند.

با تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در سال 1365 و ایجاد دانشکده های پرستاری و مامایی، کیفیت آموزش پرستاری ارتقا یافت. به دنبال آن، فعالیت آموزشی پرستاران در حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در ابعاد مختلف برنامه ریزی، گسترش، ارزشیابی و باز آموزی، شکل تازه ای به خود گرفت. در سال 1366 ، شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از نظر خواهی از شاخه پرستاری، دوره کاردانی را لغو و مجددا برنامه کارشناسی پیوسته پرستاری تصویب شد و دانشکده های پرستاری و مامایی علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته نیز نمودند. سال 1369، برنامه های آموزش کارشناسی پرستاری با تمرکز بر رویکرد جامعه نگر بازنگری شد، به طوری که با در نظر گرفتن آیین نامه های موجود ضمن تغییر در محتوای دروس آموزش نظری و بالینی بخشی از کارآموزی در دو نیم سال آخر به صورت کارآموزی در عرصه، منظور شد.در سال 1374،  برنامه کارشناسی رشته پرستاری در راستای آموزش جامعه نگر، بازنگری و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید. پس از تشکیل شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی این برنامه تحت نظارت کامل وزارت متبوع قرار گرفت. این برنامه در سال 1381 مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و سال 1384 توسط شورای عالی یاد شده تصویب شد.در سال 1321 تعداد 161 برنامه آموزشی کارشناسی پیوسته و ناپیوسطه پرستاری، توسط81 دانشکده های پرستاری وابسته به 51 دانشگاه و دانشکده دولتی علوم پزشکی و 78 واحد دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شد.

گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 1373 در مقطع کارشناسی تاسیس و در ابتدا با 40 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. از سال تاسیس تاکنون کلیه دروس بر طبق سرفصل وزارت بهداشت و درمان ارائه شده و کلیه کارآموزی ها و کار آموزی در عرصه، در بیمارستان های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی همدان با انعقاد قرارداد، انجام می پذیرد.