مسئول آموزش

فرزانه دانش 
34481314

کارشناس  آموزش گروه پرستاری
زهرا فولادسرشت
34481307

کارشناس بالین گروه پرستاری
مژگان پرچمی
34481625