آدرس :

دانشگاه آزاد اسلامی همدان - دانشکده علوم پزشکی - گروه پرستاری

 


 

تلفن :

معاونت علوم پزشکی استان 34481305

مدیر گروه     34481250

مدیر توسعه سلامت   34481297

مدیر آموزش و پژوهش  34481305

امور بالینی   34481625