لیست طرح درس (جدید)

 

مدیریت خطر حوادث و بلایا در مرکز درمانی

روانشناسي فردی و اجتماعي

پرستاری بیماری های روان

بهداشت محیط

بهداشت مادر و نوزاد

بهداشت خانواده

پرستاری بیماریهای کودکان-ترمی

پرستاری بیماریهای کودکان

اصول و مهارتهای پرستاری

اصول و مهارتهای پرستاری

اهداف رفتاری کارآموزی دانشجویان در بخش اطفال


 

لیست طرح درس ترمی دروس


 • بهداشت جامعه
 1. بهداشت جامعه
 2. بهداشت محیط
 3. پرستاری بهداشت جامعه
 • پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
 1. مادر و نوزاد 1
 2. مادر و نوزاد 2
 • سایر طرح درس ها
 1. آموزش به مدد جو
 2. روش تحقیق
 3. پروتوزئولوژی
 4. میکروبشناسی
 5. مدیریت پرستاری


 

لیست طرح درس جلسه ای دروس

 

بهداشت جامعه

بهداشت خانواده

بهداشت روان

بهداشت محیط

بیماری های روان

پرستاری سالمندان 3- پوست و سوختگی

بیماری های خون

روانشناسی فردی و اجتماعی

مادر و نوزاد 1

مادر و نوزاد 2

مدیریت پرستاری

مفاهیم پرستاری