مدیر  EDO

نام و نام خانوادگی:  فرشته زارع اکباتانی

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری.

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

شرح وظایف

 


 

شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش

شرح وظایف کمیته ارزشیابی

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

شرح وظایف کمیته آموزش پاسخگو

شرح وظایف کمیته آموزش مجازی

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی

شرح وظایف کمیته پژوهش در آموزش

شرح وظایف کمیته توانمند سازی اساتید